امضای فامیل ( افخم . افخمی 2)

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت