امضای فامیل ( خالقی 2 )

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت