امضای فامیل ( رحیم پور )

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت