امضای فامیل ( رهنما – رهنمایی)

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت