امضای فامیل ( سلیمانی )

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت