امضای فامیل ( فضلی . فضل . افضلی )

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت