امضای فامیل ( پورقلی – قلیپور )

توضیحات

ویدئوی آموزشی این امضا به صورت آهسته و بسیار راحت